प्रामाणिक राहून खूपच भयंकर मानसिक त्रास होतो,

हे फक्त सहन करणाऱ्यालाच कळते…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *