गाणाऱ्या पक्षाला विचार

झुळझुळनाऱ्या वाऱ्याला विचार

झगमगत्या ताऱ्याला विचार

उसळत्या दर्याला विचार

सारे तुला तेच सांगतील

मी फक्त तुझ्यावरच प्रेम करतो..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *